Publikationer

I ENGELSKSPRÅKIGA TIDSKRIFTER MED PEER-REVIEW

Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2017). “A Normative Theory of Local Government: Connecting Individual Autonomy and Local Self-Determination with Democracy”, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 15(2), 325–338.

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde & Richard Öhrvall (2016). “Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008”, Government and Opposition, 51(4), 553–579.

Erlingsson, Gissur Ó & Gunnar Helgi Kristinsson (2016). ”Measuring Corruption: Whose Perceptions Should We Rely On?”, Icelandic Review of Politics & Administration 12(2), 215–235.

Erlingsson, Gissur Ó, Erik Wångmar och Jörgen Ödalen (2015). ”Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-1974”, Scandinavian Journal of History, 40(2), 195-214.

Jansson, Gabriella och Gissur Ó Erlingsson (2014). ”More E-government – Less Street-level Bureucracy? On legitimacy and the Human Side of Public Administration”Journal of Information Technology and Politics 11(3), 291–308.

Erlingsson, Gissur Ó, Kåre Vernby och Richard Öhrvall (2014). ”The Single-Issue Party Thesis and the Sweden Democrats”,  Acta Politica 49(2), 196–216.

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2014). ”Not So Fair After All? Perceptions of Procedural Fairness and Satisfaction with Democracy in the Nordic Welfare States”, International Journal of Public administration 37(2), 106-119.

Linde, Jonas och Gissur Ó Erlingsson (2013). ”The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden”Governance – An International Journal of Policy, Administration, and Institutions 26(4), 585-603.

Erlingsson, Gissur Ó och Jörgen Ödalen (2013). ”How Should Local Government be Organized: Reflections from a Swedish Perspective”, Local Government Studies 39(1), 22-46.

Copus, Colin och Gissur Ó Erlingsson (2013). ”Formal Institutions Versus Informal Decision-making: On Parties, Delegation and Accountability”, Scandinavian Journal of Public Administration 17(1), 51-69.

Erlingsson, Gissur Ó, Karl Loxbo och Richard Öhrvall (2012). ”Anti-immigrant Parties, Local Presence and Electoral Success”,Local Government Studies 38(6), 817-839.

Copus, Colin och Gissur Ó Erlingsson (2012). ”Parties in Local Government: A Review”, Representation, 48(2), 235-247.

Erlingsson, Gissur Ó. och Richard Öhrvall (2011). ”Why Do Councillors Quit Prematurely? On the Democratic Consequences of Councilors Leaving Their Seats Before the End of Their Terms”, Lex Localis – Journal of Local Self-government, 9(4), 297-310.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2011). ”The Swedish Pirate Party and the 2009 European Parliament Election: Protest or Issue Voting?”, Politics, 31(3), 121-128.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009) ”The Spatial Diffusion of Party-entrepreneurs in Swedish Local Politics”, Political Geography28(7), 654-673.

Bergh, Andreas och Gissur Ó. Erlingsson. (2009) ”Liberalization without Retrenchment: Understanding the Consensus on Swedish Welfare State Reforms”, Scandinavian Political Studies 32(1), 71-93.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009). ”Why Do Party Systems Tend to Have So Few Players? A Review of Rationalist’s Contributions”, Bifröst Journal of Social Science 3(1), 113-123.

Erlingsson, Gissur Ó., Andreas Bergh och Mats Sjölin (2008). ”Public Corruption in Swedish Municipalities: Trouble Looming on the Horizon?”, Local Government Studies 34(5), 595-608.

Erlingsson, Gissur Ó. (2005). ”Modelling Secessions from Municipalities”, Scandinavian Political Studies, 28(2), 141-159.

I SVENSKSPRÅKIGA TIDSKRIFTER MED PEER-REVIEW

Erlingsson, Gissur Ó & Richard Öhrvall (2017). ”Vad mandatperioden gör med fullmäktigeledamoten: stärks politiskt självförtroende eller blir man desillusionerad?”, Surveyjournalen 3(1), 18–37.

Erlingsson, Gissur Ó, Anna Thomasson, Richard Öhrvall, Mattias Fogelgren & Fredrik Olsson (2015). “Att bolagisera kommunal verksamhet: Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?”, Statsvetenskaplig tidskrift 117(1), 255–286.

Erlingsson, Gissur Ó, Mikael Persson och Richard Öhrvall (2012). ”Den motvilligt engagerade altruisten: Om partimedlemskap och partiaktivism”Statsvetenskaplig tidskrift.

Erlingsson, Gissur Ó., Erik Wångmar och Jörgen Ödalen (2011). ”Kommunsammanläggningarna 1952-74: Hur blev de politiskt möjliga?”, Offentlig förvaltning – Scandinavian Journal of Public Administration, nr 3-4, 3-36.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2010). ”Utmanarna: Idéer, opinion och uppkomst”, Statsvetenskaplig tidskrift nr 2, 229-248.

Bergh, Andreas, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin (2009). ”Egoism, grupplojalitet och korruption i svensk kommunalpolitik: Lärdomar från spelteori och experimentell samhällsvetenskap”, Statsvetenskaplig tidskrift nr 4, 347-376.

Erlingsson, Gissur Ó. och Jörgen Ödalen (2009). ”Den politiska basorganisationens framtid: Fyra realistiska vägval”, Statsvetenskaplig tidskrift, nr 2, 115-134.

Erlingsson, Gissur Ó. (2006). ”Varför bildas nya partier? Vrede och revanschlust som beslutsmobiliserande faktorer”, Sociologisk Forskning, nr 3, 43-74.

Erlingsson, Gissur Ó. (2006). ”Organisationsförändringar och ökad kommunal korruption: Existerar ett samband”, Kommunal Ekonomi och Politik, nr 3, 7-40.

Erlingsson, Gissur Ó. (2002). ”Spelar representation av nya, lokala partier någon roll, och i så fall vilken?” Kommunal Ekonomi och Politik 6(1), 7-34.

ARTIKLAR UTAN PEER REVIEW [REDAKTIONSRÅD EL. MOTSV.]

Erlingsson, Gissur Ó & Richard Öhrvall (2013). “Kommunerna brister i hantering av anställdas bisysslor”. Ekonomisk Debatt, 41(3), 5–15.

Brommesson, Douglas och Gissur Ó Erlingsson (2012). ”Vad krävs i praktiken för att bli docent”, Ekonomisk Debatt, nr 3, 5-18.

Erlingsson, Gissur Ó och Jonas Linde (2011). ”Det svenska korruptionsproblemet”, Ekonomisk Debatt, nr 8, 5-18.

Erlingsson, Gissur Ó. och Douglas Brommesson (2010). ”Partier i förändring?”, Statsvetenskaplig tidskrift, nr 2, 131-142.

Erlingsson, Gissur Ó. och Jörgen Ödalen (2008). ”Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi”, Tidskrift för politisk filosofi nr 2, 35-52.

Sjölin, Mats, Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson (2007). ”Tillit och korruption i svenska kommuner”, Statsvetenskaplig tidskrift nr 2, 70-76.

BÖCKER

Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall & Mats Sjölin (2016). A Clean House? Studies of Corruption in Sweden. Lund: Nordic Academic Press.

Erlingsson, Gissur Ó och Johan Wänström (2015). Politik och förvaltning i svenska kommuner. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó med flera (2013). Allmän nytta eller egen vinning? Stockholm: Norstedts Juridik.

Bäck, Henry, Torbjörn Larsson och Gissur Ó Erlingsson (2011). Den svenska politiken (3e upplagan). Malmö: Liber.

Andersson, Staffan, Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin, red. (2010). Korruption, maktmissbruk och legitimitet.Stockholm: Norstedts.

Santesson-Wilson, Peter & Gissur Ó. Erlingsson, red. (2009). Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaternaStockholm: Norstedts.

Erlingsson, Gissur Ó,  Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson och Ingvar Mattsson (2005). Politiska partier. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. (2005). Varför bildas nya partier? Om kollektivt handlande och partientreprenörer (doktorsavhandling). Lund: Lund Political Studies, Dept of Political Science.

Erlingsson, Gissur Ó. (2003). Den lokala politikens fragmentering: Orsaker till och effekter av medborgarengagemang vid kommundelningar och uppkomst av nya partier (licentiatavhandling)Lund: KEFU och Företagsekonomiska institutionen.

BOKKAPITEL

Erlingsson, Gissur Ó, Anna Thomasson & Richard Öhrvall (2018, kommande). “Transparency, accountability and control in hybrid organizations: The case of enterprises owned by local government”, i Bonomi, Andrea med flera [red.] Hybridity and Cross-sectoral relations in the Delivery of Public Services. Bingley: Emerald.

Brommesson, Douglas, Gissur Ó Erlingsson, Johan Karlsson Schaffer & Jörgen Ödalen (2018). “Högskolepedagogiska meriter – en valuta med svag kurs?”, i Agnafors, Marcus [red.], Kommodifiering i högre utbildning. Stockholm: Daidalos.

Erlingsson, Gissur Ó (2017). ”Toppolitikers arbetsmiljö och hälsa: Begär vi för mycket av våra lokala ledare?”, i Syssner, Josefina, Sören Häggroth & Ulf Ramberg [red.] Att äga framtiden – en idéskrift. Linköping: Linköping University Press.

Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2017). ”Lokal självstyrelse – vacker princip som får ge vika för statsmaktens pragmatism?”, i Syssner, Josefina, Sören Häggroth & Ulf Ramberg [red.] Att äga framtiden – en idéskrift. Linköping: Linköping University Press.

Erlingsson, Gissur Ó (2017). ”Svenskens sviktande kärlek till kommunnivån”, i Andersson, Ulrika med flera [red.] Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet.

Bäck, Hanna & Gissur Ó Erlingsson (2015). ”The Political Parties and the Party System”, i Pierre, Jon [red.], Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Erlingsson, Gissur Ó, Ann-Kristin Kölln & Patrik Öhberg (2015). “Swedish Party Organisations”, i Pierre, Jon [red.], Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Erlingsson, Gissur Ó. och Henrik Oscarsson (2015). ”Röstdelning”, i Bengt Johansson och Maria Oskarsson (red). Fragment. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Erlingsson, Gissur Ó. (2015) ”Utmanare i kommunala val: Lokala partier”, i Hagevi, Magnus (red). Partier och partisystem. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2014) ”Ingen partikris, trots allt?”, i Bergström, Annika & Henrik Oscarsson, (red).Mittfåra och marginal. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Andersson, Staffan och Gissur Ó. Erlingsson (2012) ”New Public Management and Danger Zones for Corruption”, i Tanzler, Dirk et al (red) The Social Construction of Corruption in EuropeLondon: Ashgate.

Erlingsson, Gissur Ó. (2011) ”Partientreprenören”, i von Bergmann-Winberg, Marie-Louise & Elin Wihlborg (red) Politikens entreprenörer. Malmö: Liber.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2011) ”Varför röstade väljarna på Piratpartiet?”, i Oscarsson, Henrik och Sören Holmberg (red). Väljarbeteende i Europaval. Rapport nr 27 i SCBs skriftserie Valundersökningar. Stockholm: Statistiska Centralbyrån.

Erlingsson, Gissur Ó. och Jonas Linde (2010) ”Korruption i Sverige”, i Karlsson, Martin et al (red) Offentlig verksamhet i utveckling: Tolv texter om demokrati, effektivitet och styrning. Örebro: Örebro universitet.

Erlingsson, Gissur Ó. (2010). ”Ska vi oroa oss för korruption och maktmissbruk i Sverige?”, i Hagevi, Magnus (red.) Avstamp: Svenska folkets värden och åsikter i brännande samhällsfrågor. Växjö: Linnaeus University Press.

Andersson, Staffan, Andreas Bergh och Gissur Ó. Erlingsson (2010). ”Korruption, maktmissbruk och legitimitet i mogna demokratier”, i Andersson, Staffan et al. (red.) Korruption, maktmissbruk och legitimitetStockholm: Norstedts.

Andersson, Staffan och Gissur Ó. Erlingsson (2010). ”Förvaltningsreformer och korruptionsrisker”, i Andersson, Staffan et al. (red.)Korruption, maktmissbruk och legitimitetStockholm: Norstedts.

Andersson, Staffan, Andreas Bergh och Gissur Ó. Erlingsson (2010). ”Vad kan vi lära oss?”, i Andersson, Staffan et al. (red.)Korruption, maktmissbruk och legitimitetStockholm: Norstedts.

Erlingsson, Gissur Ó. (2010). ”Den stora utmaningen: Folkrörelsepartiets borttynande – men därefter?”, i Tora Friberg och Sabrina Thelander (red.) Samtal pågår… Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Santesson-Wilson, Peter och Gissur Ó. Erlingsson (2009). ”Förändring och tröghet i välfärdsstaterna”, i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó. Erlingsson (red.) Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaternaStockholm: Norstedts.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009). ”Sociala konflikter och politisk förändring”, i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó. Erlingsson (red.)Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaternaStockholm: Norstedts.

Bergh, Andreas och Gissur Ó. Erlingsson (2009). ”Den tysta omvälvningen – svenska liberaliseringar 1980-2000”, i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó. Erlingsson (red.) Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaternaStockholm: Norstedts.

Santesson-Wilson, Peter och Gissur Ó. Erlingsson (2009). ”Att förklara förändring och tröghet i välfärdsstaterna”, i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó. Erlingsson Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaternaStockholm: Norstedts.

Berggren, Niclas och Gissur Ó. Erlingsson (2008). ”Påverkas demokratin av den institutionella konkurrensen?”, i Niclas Berggren, Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Nils Karlson och Henrik Lindberg Sverige i den institutionella konkurrensen.GlobaliseringsrådetStockholm: Utbildningsdepartementet.

Erlingsson, Gissur Ó. och Jörgen Ödalen (2007). ”Kommunstruktur, självstyrelse och rätten till självbestämmande”, i Joakim Nergelius och Nils Karlson (red.) Federalism på svenska. Stockholm: Ratio.

Erlingsson, Gissur Ó., Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson och Ingvar Mattson (2005). ”Partistyre”, i Gissur Ó Erlingsson med flera Politiska partier. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. (2005). ”Varför uppstår nya partier”, i Gissur Ó Erlingsson med flera Politiska partier. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, Karl Magnus, Ingvar Mattson, Gissur Ó Erlingsson och Anders Håkansson (2005). ”Vad vi vet och inte vet om politiska partier”, i Gissur Ó Erlingsson med flera Politiska partier. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. (2001). ”Kommundelningseffekter” i SOU  2001: 48 Att vara med på riktigt. Stockholm: Fritzes.

Erlingsson, Gissur Ó. (2001). ”Globaliseringen, välfärdsstaten och demokratins förutsättningar” i Christer Jönsson et al (red.) Politik i globaliseringens tidLund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. (2000). ”Regionbyggandets dilemman” i Lise Lyck (red.) Öresundsregionaliseringen analyseret strategisk og ledelsesmæssigt. Köpenhamn: Copenhagen Business School.

TRYCKTA RAPPORTER

Erlingsson, Gissur Ó & Emanuel Wittberg (2018). Hur regleras kommunala bolags möjligheter att sponsra? Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Erlingsson, Gissur Ó & Emanuel Wittberg (2017). De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Erlingsson, Gissur Ó & Richard Öhrvall (2017). Fullmäktigeledamoten och mandatperioden. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Brommesson, Douglas, Gissur Ó Erlingsson, Johan Karlsson Schaffer & Jörgen Ödalen (2016). Att möta den högre utbildningens utmaningar. Uppsala: IFAU.

Erlingsson, Gissur Ó., Mattias Fogelgren och Richard Öhrvall (2015). Att ta plats i politiken: om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitikenStockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Erlingsson, Gissur  Ó., Josefina Syssner och Jörgen Ödalen (2015). Strategier för att möta småkommunernas utmaningarSNS Analys nr 26. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Erlingsson, Gissur  Ó., Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall (2014). Hur styrs och granskas kommunala bolag. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Erlingsson, Gissur Ó., Jerker Moodysson och Richard Öhrvall (2011). Lokal och regional tillväxtpolitik: Vad kan och bör offentliga aktörer göra. Östersund: Tillväxtanalys.

Erlingsson, Gissur Ó. och Richard Öhrvall (2010). Politikens villkor: Om engagemang och avhopp i kommunpolitiken. CKS rapport nr 4:2010 Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009). Partidemokrati på landstingsnivå. Kunskapsinventering med empiriska illustrationerCKS-rapport nr 2:2009. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Erlingsson, Gissur Ó. (2008). Partier i kommunpolitiken. En kunskapsöversikt om partier, makt och legitimitet. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Erlingsson, Gissur Ó.  ”Demokrati utan gränser?” (2001), delrapport i projektet ”Regionalisering och flernivådemokrati”, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Erlingsson, Gissur Ó. & Tom Nilsson (2000). ”Tjänstemannen i stadsdelarnas Malmö – en demokratistudie”, delrapport inom ett projekt som utvärderade stadsdelsreformen ur ett demokratiperspektiv. Lund: Statsvetenskapliga institutionen.

Erlingsson, Gissur Ó. (1999). ”Regional pånyttfödelse – Ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under omvandling”, delrapport inom projektet ”Regionalisering och flernivådemokrati”. Lund: Statsvetenskapliga institutionen. Läs den här.

WORKING PAPERS

Linde, Jonas och Gissur Ó Erlingsson (2011). ”The Effect of Public Perceptions of Corruption on System Support: The Case of Sweden”, QoG Working paper no 2011/3. Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Erlingsson, Gissur Ó, Karl Loxbo och Richard Öhrvall (2009). ”Supply Equals Success? Explaining the Sweden Democrats Breakthrough in the 2006 Local Elections”, Ratio Working Paper no 132. The Ratio Institute: Stockholm.

Erlingsson, Gissur Ó, Mats Sjölin, Andreas Bergh och Staffan Andersson (2008). ”Hur korrupt är en icke-korrupt stat? Inblickar i den lokala elitens subjektiva bedömningar”. Underlagsrapport till forskningsprojektet Tillit och korruption i svenska kommuner.Korruptionsprojektets rapportserie, samhällsvetenskapliga institutionen: Växjö universitet.

Erlingsson, Gissur Ó. (2008). ”Explaning Party Emergenge in Swedish Local Politics 1973-2002”, Ratio Working Paper no 115. The Ratio Institute: Stockholm.

Erlingsson, Gissur Ó. (2007). ”Notes on the ‘Freezing Hypothesis’”. Ratio Working Paper no 113. The Ratio Institute: Stockholm.

Bergh, Andreas & Gissur Ó. Erlingsson (2006). ”Resilience through Restructuring: Swedish Policy-Making Style and the Consensus on Liberalizations 1980–2000”. Ratio Working Paper no. 110. The Ratio Institute: Stockholm.

Erlingsson, Gissur Ó. (2006). ”Vad vet vi om kommunal korruption?”. Ratio Working Paper no 100. Ratioinstitutet: Stockholm.

Erlingsson, Gissur Ó. (1999). ”Kommundelningar – de rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning?” (magisteruppsats; vinnare av både KEFU:s och Ohlininstitutets uppsatspris för ”Årets bästa uppsats” 1999).

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s