Böcker

A Clean House: Studies of Corruption in Sweden (2016). Lund: Nordic Academic Press.
Med Andreas Bergh, Richard Öhrvall och Mats Sjölin.

Text från förlaget: Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska undersökningar.

Vad vet vi då om korruption i Sverige, och vad kan sägas om utvecklingen över tid? Bokens författare, med bakgrund i samhällsvetenskap och ekonomi, visar hur länder som ses som okorrupta kan ha specifika problem som ej bör underskattas eller ignoreras. Detta är den första djupgående studien på engelska av korruption i ett lågkorrupt, utvecklat välfärdsland. Genom att peka på orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av korruption i lågkorrupta länder identifierar författarna faktorer som saknas i internationella undersökningar av korruption. De föreslår konstruktiva reformer som kan motverka de typer av korruption som förekommer i ”hälsosamma” samhällen.

Politik och förvaltning i svenska kommuner (2015). Lund: Studentlitteratur.
Med Johan Wänström.

Text från förlaget:  Den kommunala nivån är en central del i det svenska politiska systemet. Kommunerna ansvarar för tunga välfärdsområden och omsätter stora summor och är därför viktiga byggstenar för både välfärdsstatens och demokratins funktionssätt. Denna bok ger en lättillgänglig och översiktlig introduktion till de svenska kommunerna – hur de har vuxit fram och hur de formellt styrs –samt för en löpande diskussion om hur den lokala demokratin i Sverige tycks fungera.

I boken beskrivs de formella juridiska ramarna för den kommunala verksamheten liksom kommunernas ekonomiska förutsättningar.Med hjälp av fyra exempelkommuner visar författarna hur förutsättningarna att bedriva politik kan skilja sig åt kommuner emellan. Boken tar också upp hur det i praktiken går till när lokalpolitikens formella spelregler ska omvandlas till politik i vardagen; hur de kommunala valen går till och hur aktörerna –lokala partier, tjänstemän samt medborgare – kan påverka kommunala politiska beslut.

***

Allmän nytta eller egen vinning? (2013). Stockholm: Norstedts juridik/Fritzes.
Med Andreas Bergh, Richard Öhrvall och Mats Sjölin.

Text från förlaget: Sverige är inte befriat från korruption och svenskarna upplever i högre utsträckning än medborgarna  i andra nordiska  länder att den offentliga  sektorn  är korrumperad. Det  är ett problem som måste tas på allvar. Många kommunala verksamheter är särskilt sårbara för korruption och det finns tydliga brister i granskningen av kommunernas ekonomi.

***

Den svenska politiken (2011, 3e upplagan – NY UPPLAGA 2015). Malmö: Liber.
Med Henry Bäck & Torbjörn Larsson

Text från förlaget: Det politiska systemet gör det möjligt att fatta gemensamma beslut och skrida till gemensam handling i samhället. Till skillnad från andra system för kollektivt handlande verkar politiken genom att använda makt. För att kunna fånga maktutövningen i ett politiskt system krävs analytiska instrument i form av samhällsvetenskaplig teori. Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen. Formandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och ”hur det verkligen går till” beskrivs. För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum, och därför anläggs ett historiskt perspektiv och görs utblickar mot andra länder.

***

Korruption, maktmissbruk och legitimitet (2010 – NY UPPLAGA 2014).Stockholm: Norstedts.
Red. med Staffan Andersson, Andreas Bergh & Mats Sjölin

Text från förlaget: Länge hävdades att Sverige nästan var fritt från korruption. Demokratiutredningar, forskning eller media fäste inte frågan någon särskild vikt. Internationella bedömningar har också placerat Sverige bland världens minst korrupta stater. En rad skandaler i kommuner, landsting och statliga bolag under de senaste femton åren har visat att maktmissbruk och korruption förekommer även i mogna demokratier. Icke desto mindre finns fortfarande en stor aningslöshet i svensk politik och förvaltning vad gäller risker för korruption. I antologin samlas några av Sveriges ledande experter för att besvara frågor som: Hur ska korruption och maktmissbruk definieras? Hur uppstår korruption, och hur får den ökad spridning? Hur kan korruption mätas, och hur tillförlitliga är sådana mått? Hur har korruptionen, sett över en tvåhundraårsperiod, utvecklats i Sverige? Hur ser relationen ut mellan förvaltningsreformer och maktmissbruk? Varför kan politisk legitimitet variera mellan svenska kommuner? Hur fungerar granskning av kommunal verksamhet? Hur kan korruption bekämpas? 

***

Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna (2009)Stockholm: Norstedts.
Red. med Peter Santesson-Wilson

Text från förlaget: Boken behandlar en av samhällsvetenskapens centrala frågeställningar: hur kan man förklara godartad institutionell förändring?  Den politiska praktiken visar hur svårt och konfliktfyllt det är att förändra politisk-ekonomiska regelsystem. Status quo har starka försvarare, att reformera är lättare sagt än gjort. Ändå sker förändringar. Denna bok analyserar politiska och ekonomiska förändringsprocesser i välfärdsstaterna. När och hur äger reformer rum? Vilka är de principiella tröghetsfaktorerna och på vilka sätt kan aktörer ta sig runt dem? Boken sammanfattar den internationella forskningen på området och ger samtidigt en rad fallbeskrivningar av politiskt reformarbete.

***

Politiska partier. Lund: Studentlitteratur.
Med Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson & Ingvar Mattsson

Text från förlaget: Är politiska partier på väg mot en kris? Har medborgarna förtroende för partidemokratin? I boken Politiska partier får du kunskap om politiska partier i Sverige och förståelse för deras förändrade roll, både i det politiska livet och i deras relation till det civila samhället. Författarna menar att partierna håller på att förändras i sin interna struktur och förda politik, vilket kommer att få konsekvenser för svensk politik. Partier betraktades förr som integrerande och medlemsbaserade, men i dag är tendensen att partierna i mindre utsträckning representerar sina medlemmar eller särskilda samhällsgrupper. I boken presenteras fyra förändringstendenser inom politiska partier, vilka analyseras med utgångspunkt i ett klassiskt teoretiskt perspektiv.

  • Är partier internt demokratiska?
  • Vad styr partiers agerande?
  • Vad gör partier i staten?
  • Varför uppstår nya partier?

Vad kännetecknar förändringarna? Hur pass långt gående och betydelsefulla är de och varför äger de rum? Dessa övergripande frågor besvaras som en röd tråd genom boken. Politiska partier är skriven som en lärobok för universitet och högskolor, men författarnas tankeväckande skildring av hur den svenska demokratin håller på att förändras, gör den till stimulerande läsning för dig som är intresserad av den svenska demokratin i allmänhet och politiska partier i synnerhet.

Varför bildas nya partier? Om kollektivt handlande och partientreprenörer (2005). Lund: Lund Political Studies.

Detta är min doktorsavhandling, där jag försöker besvara två typer av frågor: (i) det s.k. kollektiva handlandets problem ger förutsägelsen att organisationer inte ska uppstå. Politiska partier är en typ av organisationer som det finns teoretiska skäl att tro har ännu svårare att materialiseras, så varför bildas nya partier över huvud taget? (ii) Mellan 1973 och 2002 blev det successivt allt vanligare att nya partier bildades ute i de svenska kommunerna – hur kommer det sig?

***

Den lokala politikens fragmentering. (2003). Lund: KEFU.

Detta är min licentiatavhandling (som i allt väsentligt är fristående från doktorsavhandlingen). Boken ger sig i kast med att analysera ett par uttryck för den tilltagande fragmenteringen i den svenska lokala politiken: (1) varför såg vi att det blev allt vanligare att kommundelar försökte bryta sig loss från sin moderkommun under 1990-talet, och vilka effekter har lyckade delningskampanjer haft?; (2) varför såg vi att det blev allt vanligare att lokala partier bildades och tog plats i kommunfullmäktigen under 1980-, men framför allt 1990-talet, och vad händer egentligen med demokratin och politiken när allt fler nya partier tar plats i fulllmäktige?