Elmsäter-Svärd, släng förslaget i papperskorgen

Jag tar av mig forskarhatten här en stund, och bloggar (i första hand) i egenskap av orolig/rasande medborgare och gnestabo. Av allt att döma – sett till medierapportering och uttalanden av höga tjänstemän från Trafikverket – kommer ett förslag att läggas som innebär att pendeltågsstationen i Gnesta ska stängas och regiontrafiken (med SJ-tåg) reduceras. Syftet är att öppna upp för fler aktörer att trafikera sträckan Göteborg – Stockholm. Utan att specificera närmare, säger en hög tjänsteman på Trafikverket att det finns en samhällsekonomisk rationalitet i förslaget. Jag vill dels ifrågasätta om så är fallet, dels väcka en principiell fråga: även om det skulle finnas en sådan rationalitet – har man verkligen tittat ordentligt i den andra vågskålen? Och med vilken rätt ska ett trafikverk bidra till att långsamt släcka ned ett välfungerande, levande lokalsamhälle?

Platser som Gnesta är viktiga ur ett storstockholmskt perspektiv

Jag ber om ursäkt att jag initialt låter som en reklambroschyr. Stå ut, det tjänar ett syfte. För det har nämligen gått rätt så bra för Gnesta sedan man blev egen kommun. De senaste 20 åren har befolkningen ökat med nästan 1 000 personer, eller cirka 10 procent. Företagsamheten blomstrar fint, och entreprenörskapet är det inget fel på: kommunen hör till landets bättre avseende antal startade företag sett till invånarantal. På centralorten finns tre större mataffärer och flera bankkontor. Här finns ett badhus som precis ska få en ansiktslyftning, inte mindre än fyra gym, samt ett hyggligt utbud caféer och restauranger. Ja, man får faktiskt säga att centrum är hyfsat levande – åtminstone på eftermiddagarna, när tågen rullar in efter arbetsdagens slut.

Vidare finns här ett tämligen rikt kultur- och föreningsliv. Gillar man konditionsidrott finns ett gediget (men plågsamt kuperat…) elljusspår, fin variation av cykelvägar och mountainbikestigar – dessutom ser orienteringsklubben till att det finns skidspår så fort det ens finns en teoretisk chans att skapa sådana. Gnestaborna är förstås litet säregna. Gnesta är ett samhälle som det inte är helt lätt att komma in i som nyinflyttad. Men har man tålamod, upptäcker man snart att det finns en särskild charm över bygden. Kanske fångas det svårdefinierbara bäst in av att Gnesta brukar toppa olika listor över kommuner i länet: exempelvis bäst på välgörenhet (såsom det nu mäts här). Man är bäst på köp av miljöbilar, återvinning och källsortering. Det är en kommun där papporna tar ut mest föräldraledighet i länet, samt är – enligt en annan mätning – Sveriges mest jämställda företagarkommun. Överlag är alltså gnestabon i gemen generös, miljömedveten och hyfsat jämställd.

Nåväl. Ta konsultsvadan med en nypa salt – det jag vill komma komma åt är att Gnesta med omnejd är en plats som storstockholmsregionen borde omhulda. Med regiontåget (ja, SJ trafikerar faktiskt Gnesta sedan dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson invigde den nybyggda stationen för mindre än sex år sedan) tar det knappt 40 minuter till centralen, och här får man en nyrenoverad femrumsvilla med pool och bastu för priset motsvarande en liten trea vid Telefonplan. Med tanke på den stockholmska bostadsbristen (och de, tja, något skruvade prisnivåerna) tycker man att det borde finnas en stark vilja – även från Stockholms horisont – att stärka såväl SJ- som SL-trafiken till och från Gnesta. Kommunledningen verkar (åtminstone fram till förra veckan…) också ha gjort denna analys av läget: i befintliga detaljplaner planeras det för ordentliga satsningar på nya bostäder, liksom en uppfräschning av centrum.

Ett stötande förslag från Trafikverket – med stor principiell bäring

Men vad ser vi istället? Jo, Trafikverket föreslår helt sonika att bomma igen pendeltågsstationen i Gnesta samt att reducera den regiontrafik som SJ bedriver. Ja, ironiskt nog från den nybyggda station som en borgerlig infrastrukturminister alltså invigde under pompa och ståt för mindre än 6 år sedan. Utredningen är inte klar, så vi får nöja oss med medierapporteringen och uttalanden av höga chefer från Trafikverket. Men förslaget tycks indikera att Trafikverket rätt och slätt – fullt medvetet och kalkylerat – har bestämt sig för att offra Gnesta kommun som levande lokalsamhälle. Att släcka ned orten och dess omnejd.

Förslaget har stort principiellt intresse. Den visar att en myndighet som Trafikverket både har makten, resurserna och viljan att släcka ned en ort när de gör analysen att det tjänar ett högre syfte. I Sörmlands Nyheter säger exempelvis en av verkets högre tjänstemän rakt ut att sträckan Göteborg – Stockholm har ett högre samhällsekonomiskt värde än pendlingen till och från Gnesta (jag återkommer till frågan om huruvida detta verkligen är en korrekt analys). Så, om Trafikverket kan tänka sig att offra en bygd av Gnestas storlek, dessutom på fullt rimligt pendlingsavstånd från Stockholm – vilka orter kan då känna sig säkra för Trafikverkets framtida analyser av samhällsekonomisk nytta och effektivitet? Hur länge kan invånarna i Flen och Katrinehom sova lugnt om nätterna, orter som också torde kunna betraktas som störande element på sträckan Göteborg – Stockholm?

Kanske viktigare: så som förslaget presenterats i medierna, blir i vart fall jag inte klokare på hur en igenbomning av tågtrafiken i Gnesta förädlar sträckan Göteborg – Stockholm till den grad att den förmodade allmännyttan för Sverige som helhet överväger de förödande konsekvenserna för kommunen. Jag hoppas innerligt att Trafikverket i sina konsekvensanalyser är tydliga med vilka värden de faktiskt ställer mot varandra här, när de tydligen finner att deras förmodade samhällsekonomiska vinster gör det legitimt att offra ett levande samhälle som Gnesta nog får sägas utgöra.

Oklara och osäkra vinster ska ställas mot kända och säkra förluster

Jag är, som sagt, uppriktigt sagt inte helt övertygad om hur de samhällsekonomiska vinsterna i slutänden ser ut om förslaget implementeras. Finns i dagsläget verkligen ett övertryck på sträckan Göteborg – Stockholm? Ett litet stickprov kvällen söndagen den 9/6 20013 gav vid handen att det inte var några som helst problem att boka tåg mellan Göteborg och Stockholm (i någon av riktningarna) under hela den kommande veckan. Inte ett endaste av de fem morgontåg jag testade boka saknade platser.

Så månne handlar det om andra värden. Kanske handlar det bara om att låta fler aktörer konkurrera om de befintliga resenärerna? I så fall blir jag över huvud taget inte klokare, då vinsterna här slår mig som än mer abstrakta, och i det ljuset är priset att offra Gnesta orimligt högt. Oavsett vilket, vinsterna tycks mig i dagsläget oklara, abstrakta och definitivt osäkra. Men även om vi ger Trafikverket ett så kallat the benefit of the doubt, och köper idén att det faktiskt kan förlösas en del samhällsekonomisk nytta genom att släcka ned Gnesta, så väcker Trafikverkets förslag viktiga principiella rättvise- och rimlighetsfrågor. 

Ur ett Gnestaperspektiv är kostnaderna och förlusterna nämligen tydliga, kännbara och säkra: idag finns omkring 800 inpendlare och 2 800 utpendlare enligt arbetsmarknadsstatistiken. Visst, alla åker inte tåg. Men SCB-statistiken fångar inte andra grupper som är beroende av tågen: de gymnasieelever som pluggar i Stockholms län, Flen eller Strängnäs; de högskolestudenter som är bosatta i kommunen (enligt uppgift från kommunen kan det röra sig om 200-250 individer). Dessutom har många av pendlarna respektive/familjer som berörs. Så siffran över personer vars vardag drabbas omedelbart och konkret när tågtrafiken stryps är i alla avseenden väldigt stor.

I det korta perspektivet kommer fordonstrafiken på den redan tämligen farliga väg 57 att öka drastiskt. Här finns förstås vissa miljöaspekter att beakta, men också kraftigt ökad risk för olyckor. Parentetiskt kan också ett vardande parkeringskaos uppmärksammas. De hundratals bilar som på vardagar tar upp pendlarparkeringarna i Gnesta måste ju parkeras någonstans. Jag gissar att Södertälje kommun får bära kostnaden för att kraftigt bygga ut parkeringarna i Järna och Södertälje. Jag utgår från att Trafikverket har informerat Södertälje om de kostnader de vältrar över på dem.

Alltnog. Miljö- och olyckseffekterna kommer ändå att avta med tiden i takt med att folk flyttar från kommunen. Miljö- och olyckseffekterna utgör sannolikt bara en västanfläkt jämfört med de långsiktiga konsekvenserna. Då drabbas nämligen inte bara pendlarna och deras närmaste, utan alla som bor och verkar i gnestaregionen – även kommunens många sommarboende. Kan man inte ta sig till jobbet på ett smidigt, säkert, snabbt och prisvärt sätt, kommer vi nämligen att få se en utflyttning härifrån, med alla de negativa konsekvenser de har för det lokala näringslivet: ett långsamt döende centrum, entreprenörer i tjänste- och servicebranschen som får bomma igen, gårdsförsäljare som får lägga ned, ett förenings- och kulturliv som lär hamna på dekis. När folk flyttar, försämras också skattebasen: samma verksamhet ska alltså bedrivas med mindre resurser.

Som om inte detta vore nog. Mest allvarligt: givet att förslaget implementeras riskerar det att ruinera hundratals – ja, kanske tusentals – individers privatekonomier för dem som känner sig nödgade att flytta från Gnesta när utpendlingsmöjligheterna stängs. Bostadspriserna kommer med all säkerhet att rasa (om bostäderna ens kommer att gå att sälja – vem vill flytta till en ort utan rimliga pendlingsmöjligheter?) och frågan är hur många av de som ändå lyckas sälja sin bostad som kommer att få pengar över att investera i någon ny bostad – ja, då närmare Södertälje och Stockholm, dit de flesta arbetspendlar.

Vi ska heller inte glömma bort kommunens drygt 800 inpendlare. Kommunen kommer förstås att finnas kvar, och majoriteten av gnestaborna kommer förstås att bo kvar, även om avfolkningen kommer att bli stor. Kommunen måste fortfarande administreras; kommunal service erbjudas och verksamheter implementeras. Och det finns ganska mycket kompetens som kommer in utifrån inom den offentliga sektorn i kommunen. Risken att de säger upp sig, och vi får en hastig kompetensdränering i Gnesta, är givetvis också en dyster sidoeffekt av Trafikverkets förslag.

Släng förslaget i papperskorgen!

Det rimliga och anständiga är att förslaget om stoppad/reducerad tågtrafik i Gnesta läggs tillbaka i den mörkaste vrå av den skrivbordslåda där det kom ifrån. Eller, förresten: släng det i papperskorgen. Elda upp det. Det är stötande och oanständigt att – med Trafikverkets renodlat teknokratiska logik – högst kalkylerande offra ett väl fungerande lokalsamhälle för att förlösa oklara, abstrakta och osäkra samhällsekonomiska välsignelser. Det rimliga tycks tvärtom vara att kraftigt bygga ut och satsa på tågtrafiken i Gnesta. För mig råder inga som helst tvivel om att fler storstockholmare med tiden kommer att upptäcka (och ursäkta konsultlingot igen…) hur nära Gnesta faktiskt ligger, hur barnvänligt här är, de oändliga möjligheterna till rikt friluftsliv, och hur otroligt prisvärt boendet är. En dylik satsning är förstås långsiktigt intelligent ur ett större storstockholmst perspektiv. Bostadsbristen i Stockholm är stor, problemet med förskoleplatser är gigantiskt och bostadspriserna börjar närma sig fantasinivåer.

Lärarförbundets skolranking

I grunden är jag helt för olika former av öppna jämförelser mellan kommuner. Att kommuner tvingas jämföra sig med varandra för att se vad som funkar och vad som inte gör det, att de kan inspireras av framgångsrecept och avskräckas från strategier som inte fungerar, är viktigt. Men för att sådana ”lärandemekanismer” ska fungera – som följd av olika index och rankningar – krävs emellertid att de aktuella mätningarna är av hög kvalitet och mäter det de verkligen säger att de säger sig mäta (och av det skälet har jag tidigare varit kritisk mot t.ex. rankingar av företagsklimat).

Läs mer

Något speciellt med de tappade (sd)-mandaten?

Vill, pga. lite journalistpåringningar, lite hastigt samla mina tankar kring SD-avhoppen. Och så säger jag som en känd statsvetare en gång skrev i förordet till en tegelsten: förlåt, men jag hade inte tid att skriva kortare…

Min och Richard Öhrvalls rapport från 2011, Politikens villkor, fick en revival här för någon månad sedan när TT skrev en artikel om avhopp i kommunpolitiken (och Richard intervjuades om saken, och i det länkade blogginlägget har han tipsat relevant litteratur på området). Ett av våra huvudresultat är förtida avhopp från kommunpolitiken generellt inte är den typ av politiskt problem som det ofta ramas in som (att politiker hoppar av pga maktfullkomlighet, toppstyre, gubbvälde i partier och kommuner). Överlag är motiven till avhopp privata – man får en förändrad familjesituation eller så flyttar man från kommunen.

Läs mer

Den vidunderliga universitetsorganisationen

Landets disputerade forskare har i typfallet tagit sig igenom utbildningar som, i bruttotid räknat, tar sisådär sex år. Förr om åren tog det ännu längre tid. Åtminstone fram till för ett par år sedan låg tonvikten på dessa utbildningar på att bygga upp doktoranden som just forskare. Huvuduppgiften är att till slut skriva en doktorsavhandling. Så långt, alla med?

Denna allmänna inflygning kompletteras nu med ett antagande: det allom dominerande motivet för alla som söker sig till, och i stenhård konkurrens till slut kommer in på forskarutbildningen, är intresset för forskning. Man gillar att grotta ned sig i data av något slag (alternativt långa, komplicerade filosofiska textsjok av obegripliga fransoser eller tyskar, gärna på originalspråk), att sitta för sig själv och fundera, vara kreativ och analysera, för att sedan skriva. Så långt, fortfarande med?

Ett hopp nu till hur verksamheten i praktiken fungerar: Det bedrivs en fruktansvärt massa undervisning på universitet och högskolor. Det krävs lärare till detta. Lärarna hämtar vi ur poolen av individer jag beskrev ovan: sådana som ursprungligen sökte sig till forskarutbildningen för att de gillar att nörda ned sig i forskeri av något slag. Väl inne i systemet, kastas de flesta av oss rätt ut i undervisning. Jag är rädd att det inte finns någon given korrelation mellan ”viljan att skriva en avhandling och ta sig igenom en forskarutbildning” å ena sidan, samt ”intresse för, alternativt talang, att undervisa vid universitet och högskola”.

Utöver undervisning, krävs ledning och chefskap vid universitet och högskolor. Dessa positioner besätts typiskt av disputerade forskare: vi ska ha rektorer, dekaner, prefekter, studierektorer, avdelningschefer och centrumföreståndare (jag glömmer säkert i hastigheten en mängd andra titlar). Och återigen: dessa individer hämtas från en pool av individer vars ursprungliga önskan, eller ens talang, knappast var att ägna sig åt administration och chefskap. De ville skriva en bok. (Någon nu kanske invänder: det finns en självselektion till ledarpositionerna, så att vi ändå får folk som vill vara chefer, och har talang för att leda. Granted. Men självselektionen sker fortfarande från en snäv pool av individer som nog inte hade detta som prioriterat karriärval vid tidpunkt 0…).

Min poäng? Nollhypotesen är att det borde vara ett smärre kaos ute i föreläsningssalar och seminarierum, givet rekryteringspoolen. Vi borde ha stora ledarskapsproblem, givet rekryteringspoolen. Men ändå fungerar det! Och i de flesta fall tycks det dessutom fungerar riktigt hyggligt – både vad rör kvaliteten på undervisningen och ledandet/chefandet. Trots att poolen av personer vi har att välja av till dessa uppgifter, ingalunda givet har haft önskan, viljan eller talangen till att syssla med det de huvudsakligen kom att få ägna sin tid åt.

Go figure.

Att granska verksamhet, istället för representation

På sociala medier diskuterades medias flockbeteende flitigt: nog för att det ingalunda ser vackert ut med extravaganta julfester och vidlyftig representation, men vore det inte klädsamt om journalister inte alltid tog den enkla vägen? Att man ibland lade ned resurser på att granska verksamheter?

Invändningen är att det kräver rätt mycket kunskap om, exempelvis, kommunal förvaltning och statsförvaltningen. Att även om kunskapen finns, så saknas typiskt tid och resurser. Må så vara, men ibland räcker det faktiskt med att regelmässigt skumma t.ex. sammanfattningar till utredningar. Gjorda av t.ex. Statskontoret.

Häromdagen twittrade en kollega något i stil med ”borde inte journalister ställa sig frågan varför Tillväxtanalys har utlandskontor?” Jag tänkte: ”det där måste någon ha skrivit om”, googlade och fann rapporten Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet: Nytta och nyttjandeBara i sammanfattningen fann jag ett par godsaker:

  • För det första, att det inte ingått i uppdraget att ompröva den utlandsbaserade verksamheten. Verkligen? Inte? Oavsett vad granskningen finner? Ponera ett resultat fyllt av oändligt resursslöseri, och ingen verksamhet att tala om över huvud taget? Borde inte granskarna försiktigt få ompröva verksamheten? Att man i ett uppdrag till Statskontoret skriver in en sådan formulering får åtminstone undertecknad, månne naivt, att höja på ögonbrynen.
  • För det andra får verksamheten faktiskt rätt rejält med kritik. En av de lustigare kritikpunkterna är att ett skäl som anges till att utlandskontorens omvärldsbevakning haft bristande policyrelevans, är att utlandskontoren, ehm, främst haft en tyngdpunkt mot omvärldsbevakning utanför Europa (och, förstår jag det rätt, ligger utlandskontoren i Bryssel, New Dehli, Brasilia, Peking, Tokyo och Washington DC, dvs., endast ett inom Europas gränser).

Det kanske har skrivits om detta? Från mitt perspektiv borde det vara värt att skriva några rader om. Som Peter en gång skrev: när man granskar representation och dylikt handlar kostnaderna ofta om tusentals kronor för skattekollektivet. När man granskar verksamheter, kan det röra sig om miljoner, t.o.m. miljarder… Men det händer ju förstås att det blir ett sjuhelsickes drag kring festliga rapporter från Statskontoret. Som exempelvis när man föreslog att Statens konstråd skulle avvecklas